Foto- protocol

Mie Katoen privacyreglement
beeld- en geluidsmateriaal versie 2.0


Artikel 1. Inleiding
Mie Katoen probeert met de privacy van haar leden en bezoekers van instuiven en dansdagen/workshops zoveel mogelijk rekening te houden. In dat kader stelt Mie Katoen regels ten aanzien van het maken en publiceren van beeldmateriaal.

Artikel 2. Toepassing/Definities
Dit reglement is van toepassing op cursussen, instuiven, workshops en overige
(besloten) activiteiten/evenementen georganiseerd door of namens de vereniging.
- Vereniging: Mie Katoen, statutair opgericht 10 december 1979, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 40258983.
- Beeldmateriaal: foto en/of video/film, inclusief eventueel geluid.

Artikel 3. Het maken van beeldmateriaal tijdens Mie Katoen activiteiten
- Cursus, Instuiven, bals, dansdagen en workshops: Het is leden/bezoekers toegestaan om beeldmateriaal te maken voor eigen gebruik. Het is echter de leden/bezoekers niet toegestaan om beeldmateriaal publiek te maken, waaronder sociale media. Door of namens de commissie CDi kunnen er beperkingen worden opgelegd welke ook kunnen inhouden dat er in het geheel geen beeldopnames mogen worden gemaakt. Indien van een beperking sprake is, zal dat voorafgaand van de betreffende activiteit kenbaar worden gemaakt.
- Overige (besloten) activiteiten: de uitgangspunten van dit reglement zijn zoveel mogelijk van toepassing. De verantwoordelijke commissie kan evenwel beperkingen opleggen. Het is echter de leden/bezoekers niet toegestaan om beeldmateriaal publiek te maken, waaronder sociale media.

Artikel 4. Het maken van beeldmateriaal in verband met archivering en promotionele redenen
Door of namens de vereniging kan beeldmateriaal gemaakt worden voor het eigen archief en/of promotionele redenen. Dergelijk beeldmateriaal kan openbaar worden gemaakt door of namens de vereniging. Door deel te nemen aan/aanwezig te zijn bij de betreffende activiteit stemmen leden/bezoekers in met het feit dat zij kunnen worden vastgelegd op beeldmateriaal welke ook openbaar gemaakt kan worden. Personen die niet op het beeldmateriaal willen komen, kunnen dat voorafgaand aan de activiteit kenbaar maken bij degene(n) die eventueel beeldmateriaal voor de vereniging zal gaan registreren. In de regel zal het praktisch mogelijk zijn om hiermee rekening te houden.

Artikel 5. Nederlands Recht
Op dit reglement is Nederlands Recht van toepassing.

Artikel 6. Vaststelling
Dit reglement is vastgesteld tijdens de algemene ledenvergadering van 04 maart 2024 en treedt vanaf dat moment in werking.

unsplash